Rada materskej školy

Rada materskej školy (ďalej len RMŠ) je ustanovená podľa § 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 51/2000Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

RMŠ je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje, a vyjadruje sa k činnosti školy.

RMŠ

 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, s odôvodnením
 • vyjadruje sa k zámerom rozvoja školy a to najmä k počtu prijímaných detí, k úprave učebných plánov, k pedagogicko - organizačným materiálom a k materiálom zabezpečujúcich výchovno-vzdelávaciu činnosť, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy a k správe o výsledkoch hospodárenia školy
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b až d a § 5 ods. 7.

Radu školy tvoria dvaja zvolení zástupcovia rodičov, zvolený zástupca pedagogických zamestnancov, zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov a delegovaný zástupca zriaďovateľa. Rada školy sa volí na štyri roky.

Zoznam členov Rady Materskej školy Veľké Bierovce:

 • Mgr. Michaela Linhartová - zástupca rodičov
 • MUDr. Anna Soldánová - zástupca rodičov
 • Bc. Martina Lobotková - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Mária Bulková - zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Bc. Peter Baco - zástupca zriaďovateľa

Predseda Rady MŠ V. Bierovce:

 • Bc. Martina Lobotková

Podpredseda Rady MŠ V. Bierovce:

 • MUDr. Anna Soldánová