Infraštruktúra

Bývanie: V súčasnosti je v obci 295 domov. Stratégiou rozvoja obce je výstavba rodinných domov na nových stavebných pozemkoch v zmysle územného plánu obce a v prielukách medzi už stojacimi rodinnými domami a podpora nadstavieb existujúcich rodinných domov so vznikom samostatnej bytovej jednotky.

Vodovod: Obec je napojená na verejný vodovod vo vlastníctve TVK, a.s. Trenčín, ktorá je akcionárom tejto spoločnosti na základe vkladu majetku. Správu vodovodu vykonáva TVS, a.s. Trenčín. Zdrojom pitnej vody je vodný zdroj Selec a Štvrtok n/V.

Kanalizácia: Splašková kanalizácia bola dobudovaná v roku 2015 a je napojená na ČOV v Trenčianskych Stankovciach. Uvedená stavba bola zastrešená spoločným projektom s obcou Opatovce a taktiež spoločne financovaná podľa počtu obyvateľov. Kanalizácia v obci je súčasťou projektu „Ochrana vodných zdrojov v regióne Trenčín“, ktorý je financovaný z fondov EÚ.

Plyn: Obec je celoplošne plynofikovaná.

Elektrická energia: Obec je zásobovaná elektrickou energiou z Trenčianskych Stankoviec.

Telekomunikácie, pošta: Telefonizácia obce je zabezpečená digitálnou telefónnou ústredňou, ktorá sa nachádza v objekte pošty v Trenčianskych Stankovciach, ktorá zabezpečuje obci aj poštovú službu.

Dopravná situácia: Obec je dopravne napojená na cestnú sieť zo štátnej cesty III/050267 na cestu I/50, z ktorej má obec priame prepojenie na blízku diaľnicu D/1 a tým na hlavný cestný ťah Bratislava – Žilina. Cesta I/50 zabezpečuje obci dobré napojenie na smer Prievidza a hranica s ČR. Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje SAD Trenčín.

Statická doprava: Vyhradené dopravné plochy v obci nie sú. V centre obci je jedna spevnená plocha, ktorá slúži ako miesto pre príležitostné státie.

Školstvo: V obci sa nachádza Materská škola, ktorú navštevujú nielen deti z našej obce, ale aj z obce Opatovce, okolitých obcí a mesta Trenčín. Keďže v obci bola Základná škola zrušená v r. 2006, žiaci navštevujú základné školy v Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskej Turnej a v Trenčíne. Dopravu do spádovej základnej školy v Trenčianskych Stankovciach zabezpečuje školský autobus, ktorý poskytuje SAD.

Farský úrad: Od 1. apríla 2003 je v obci zriadená farnosť sv. Vendelína. Za správcu farnosti bol menovaný Ján Michút. Pod jeho vedením sa opravila fara, strecha kostola, vymenili sa okná, kúrenie, bola postavená nová ohrada so spevnenými plochami pred vstupom do kostola, vymaľoval sa interiér a bol kompletne zrenovovaný oltár. Od 1. júla 2013 je novým správcom farnosti Viliam Chrastina.

Zdravotníctvo: V obci nie je zdravotnícke zariadenie. Obvodné zdravotné stredisko pre dospelých a deti sa nachádza v Trenčianskej Turnej.

Kultúra a šport: Obec poriada rôzne spoločensko-kultúrne a športové podujatia v kultúrnom dome a záhrade počas celého roka. Medzi obľúbené podujatia patria: obecná zabíjačka, stavanie mája, MDD, Jánske ohne, Hodová veselica, vítanie detí do života, posedenie jubilantov, Mikuláš, adventná slávnosť a iné.

Zariadenia občianskej vybavenosti

 • obecný úrad
 • farský úrad
 • obecná knižnica
 • kultúrny dom
 • dom smútku, cintorín
 • predajne potravín
 • pohostinstvá
 • autodielňa
 • stavebné práce a zateplovanie budov
 • maliarske a natieračske práce
 • stolarske práce
 • kaderníctvo