Denný poriadok

6.30 - 8.00
  • otváranie materskej školy
  • hry a činnosti podľa výberu detí
8.30 - 9.00
  • zdravotné cvičenia, ranný kruh, činnosti zabezpečujúce životosprávu,
  • osobná hygiena, stolovanie, desiata, osobná hygiena
9.00 - 10.00
  • dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
10.00 - 11.15
  • pobyt vonku, vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore, spontánne pohybové aktivity, osobná hygiena
11.15 - 12.00
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie, stravovanie, obed, osobná hygiena
12.00 - 14.00
  • odpočinok na lôžku
14.00 - 14.30
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, olovrant, osobná hygiena
14.30 - 16.00
  • popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, odchod detí domov, koniec prevádzky MŠ