Oznamy

5. 4. 2022 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že MŠ bude dňa 19.04.2022 zatvorená. Opätovne MŠ otvoríme dňa 20.04.2022. V prípade potreby sa obracajte aj na zamestnancov OCU 032 649 63 30.


Veľkonočný pozdrav
24. 3. 2022 ZÁPIS DETÍ DO MŠ: 2.5 - 4.5. 2022

Podmienky prijatia do MŠ

9. 2. 2022

Nové tlačivo pre rodičov platné od 4.2.2022

9. 2. 2022

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál je aktualizovaný k 25. 1. 2022 z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19. Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia: 

  • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
  • ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia. 

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

  1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo
  2. kompletne očkovaná alebo
  3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prečítajte si viac v aktualizovanom Školskom semafore:

1. 2. 2022

Praktické manuály - starostlivosť o deti, izolácia a karanténa

Nakoľko COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším deťom,rodičia tak často nevedia ako postupovať keď ich dieťa ochorelo,nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská  spoločnosť primárnej pediatrickej spoločnosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom  pomôžu.

Od minulého týždňa platí nová vyhláška  ÚVZ SR, ktorá upravuje  podmienky izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov.

V prílohe nájdete:

1. manuály na určenie závažnosti zdravotného stavu dieťaťa (vypracované Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti )

2. manuál k domácej izolácii pozitívnych, karanténe úzkych kontaktov a postupne po pozitívnom teste ( vypracovaný Úradom verejného zdravotníctva SR ) 

Tieto prílohy nájdete aj na obecnom webe v časti: Pokyny pre občanov v prípade ohrození

26. 1. 2022 Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby sledovali a naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia súviasiace s ochorením COVID 19!!!

Dňa 15.2.2022 v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL. Pre deti budú pripravené rôzne zábavné súťaže a diskotéka . Pripravte deťom masky.
Tešia sa na Vás pani učiteľky.

Karneval
26. 1. 2022

AKTUÁLNE OZNAMY RODIČOM

3. 1. 2022

Vážení rodičia,

prosíme Vás,  aby ste pri nástupe dieťaťa do MŠ  dňa 10.1.2022 odovzdali p. učiteľkám vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti . Tlačivo bolo aktualizované na stránke MŠ dňa 29.11.2021 kde si ho môžete vytlačiť. Pri vstupe do budovy Vám dieťa preberie učiteľka MŠ. Prosíme Vás o dodržiavanie stanovených časov,  aby nedochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho množstva  osôb pred budovou MŠ.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Veríme, že v tejto zložitej situácii si budeme nápomocní a obmedzíme šíreniu nákazy .

Ďakujeme Vám za ústretovosť.

20. 12. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 23.12.2021 prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 09.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 10.01.2022 od 6:30 hod.
29. 11. 2021

Užitočné info pre zákonných zástupcov

29. 11. 2021

Dôležitý oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy  a  školského zariadenia

PLATNÉ OD 29.11.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

26.11.2021 Aktualizovaný školský semafor

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú verziu nájdete TU: manuál.pdf

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) rodič podpisuje nové tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa".

Nové tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

26. 10. 2021

Zmena v ospravedlnení dieťaťa


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takt
o:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. a) sa predlžuje

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až,

ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

22. 9. 2021

Zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré sú riadne zapísané na školskú dochádzku v šk. roku 2021/2022, aby školné v zmysle platného VZN obce uhradili na účet IBAN SK88 0200 0000 0034 9726 2359 v sume =14,93€ mesačne a to vždy do 10. dňa v mesiaci. V prípade TP (trvalého príkazu) nastavte platby do 07/2022. Na deti, ktoré dovŕšili 5 rokov života do 31.08.2021 sa tento poplatok nevzťahuje.