Oznamy

22. 9. 2021

Zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré sú riadne zapísané na školskú dochádzku v šk. roku 2021/2022, aby školné v zmysle platného VZN obce uhradili na účet IBAN SK88 0200 0000 0034 9726 2359 v sume =14,93€ mesačne a to vždy do 10. dňa v mesiaci. V prípade TP (trvalého príkazu) nastavte platby do 07/2022. Na deti, ktoré dovŕšili 5 rokov života do 31.08.2021 sa tento poplatok nevzťahuje.

22. 8. 2021

Materská škola Veľké Bierovce 160  vychádzajúc z platnej legislatívy , COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 (COVID- Automat) a Vyhláškou  ÚVZ SR zverejnenou 12.8.2021 (Vyhláška 237, vyhláška 239)  ,ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021 / 2022.

Materská škola sa riadi Školským semaforom ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8.2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole.

Je zadefinovaný v troch úrovniach.

 • deti materskej školy sa netestujú 
 • dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia - prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk 
 • pri nástupe do MŠ  a po každom prerušení dochádzky do MŠ v travní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní rodič predkladá písomné  - Vyhlásenie o bezpríznakovosti !!!
 • vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej ososby
 • v prípade ,že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie COVIC-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie DOVID -19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku a riaditeľku MŠ

Dokumenty:

Školský automat

Školský semafor
18. 8. 2021

VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2021 / 2022
Nástup detí v novom šk.roku  je 2. septembra 2021 do 8,00 hod.

Vážení rodičia, prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk.r. 2021 / 2022.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:

 • Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.

Do MŠ treba priniesť deťom  osobné veci:

 • papučky  podpísané menom a priezviskom( nie šľapky) 
 • pyžamo podpísané
 • náhradné základné veci na prezlečenie a spodnú bielizeň -veci podpísať a vložiť do označenej skrinky
 • označený hrebeň pre dievčatá 
 • umelý pohárik do skrinky -podpísaný

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam .

Pred nástupom do MŠ  musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.Dieťa už nesmie mať plienky,cumeľ a  malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára .Po  príchode do MŠ  dostanete dokumenty , ktoré treba vyplniť a odovzdať pani učiteľke.

 • súhlas s poskytovaním osobných údajov
 • fotokópiu karty poistenca dieťaťa    
 • evidenčný lístok s údajmi o dieťati 
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
 • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Prevádzka MŠ  je od 6:30 do 16:00hod.- podľa aktuálnej pandemickej situácie a pokynov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu  SR.

Budova MŠ sa zamyká o 8:00 hod. a popoludní sa odomyká o 14:30hod . Všetky aktuálne informácie  týkajúce sa chodu MŠ budú aktuálne zverejňované v budove MŠ  a na webovej stránke.

Pokyny a info pre rodičov:

 • dieťa odovzdať výhradne učiteľke mat.školy
 • rešpektovať pravidlá nosenia hračiek 
 • sprevádzajúca osoba musí mať rúško
 • nedávajte deťom do mš žiadne cenné predmety
 • hračky,nápoje a lieky je zakázané nosiť do mš
 • pani učitelky nesmú podávať deťom akékoľvek lieky
 • všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy

Prosíme  o preštudovanie materiálov:

1. Adaptačný proces detí

2. Upozornenie rodičov predškolákov

13. 7. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach (MŠ) oznamuje zákonným zástupcom, že MŠ bude dňa 20.07.2021 zatvorená z dôvodu školenia všetkých pracovníkov. Opäť otvoríme dňa 21.07.2021.
18. 5. 2021

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), od 17.05. 2021 na základe rozhodnutia

MŠVVaŠ SR ste povinní predkladať „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ až ak dieťa / žiak nenavštívi MŠ tri po sebe nasledujúce dni. Plné znenie nariadenia tu: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/. Vyhlásenie si stiahnete tu: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-13-5-2021/ alebo o tlačivo požiadate na OCÚ. Preferujeme tlačivo zasielať mailom na msbierovce@gmail.com. Naďalej platia všetky opatrenia, ktoré boli v MŠ zavedené vrátane ich aktualizácií.“

19. 3. 2021 Opäť do MŠ
19. 3. 2021

Prevádzka materskej školy od 7.4. ( t.j.streda )

Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy sa opätovne obnoví v stredu dňa 7.4.2021 ( nielen pre rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ako to bolo doteraz ) .

Naďalej platí podmienka negatívneho testu jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa , ktorý privedie / prevezme dieťa ( nie starší ako 7 dní ) alebo platná výnimka . Pri nástupe dieťaťa do materskej školy každý zákonný zástupca odovzdá vypísané tlačivá a to :

 1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťa
 2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Prílohy tlačív:

25. 3. 2021

Dôležité informácie k zápisu do ZŠ

Milí rodičia,

v prípade, že niekto z Vás uvažuje o odklade školskej dochádzky svojho dieťaťa, je potrebné podať riaditeľke MŠ " Žiadosť zákonného zástupcu o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania".

Prílohou k žiadosti je:

 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia


Potrebné tlačivá nájdete na stránke MŠ v tlačivách :

1. Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

2. Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

19. 3. 2021 Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach je naďalej prerušená a to z dôvodu zaradenia okresu Trenčín od 22.03.2021 do tzv. „čiernej zóny covid automatu“ a na základe usmernenia RÚVZ. Vaše individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ nahláste vždy v piatok do 12:00 hod. na email msbierovce@gmail.com
18. 3. 2021

Oznam pre rodičov detí predškolákov

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne oznamuje rodičom, ktorí majú deti predškolákov o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č.209 / 2019 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

Od školského roku 2021 / 2022 bude musieť každé dieťa ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.8.2021, plniť povinné predprimárne vzdelávanie ( ďalej PPV ) buď v materskej škole alebo formou individuálneho vzdelávania . PPV v MŠ trvá jeden školský rok .

Od školského roku 2022 / 2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV .

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku , nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,

( po starom odklad školskej dochádzky ) na základe :

 • písomného súhlasu prislušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP , CŠPP)
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia PPV v MŠ , nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra ,ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole ( ZŠ ) .

Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne . V tom prípade , ZZ požiada , aby bolo na PPV v MŠ prijaté jeho dieťa ,ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31.augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast . Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole . Týka sa to detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2022 a rodičia majú záujem o predčasné plnenie PPV ich dieťaťa .

18. 3. 2021 Zápis a prijatie detí do Materskej školy v školskom roku 2021/2022

Viac informácií

16. 3. 2021

OZNAM K ZÁPISU DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405 na školský rok 2021 /2022 sa uskutoční od 21. apríla do 22. apríla 2021 .

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia ,núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí .

Rodičia sledujte dôležité a aktuálne informácie na stránke ZŠ.

2. 3. 2021

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete aktualizovaný dokument platný od 8.3.2021 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu ,ktorý je v prípade otvorenia MŠ potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do MŠ.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

3. 3. 2021

Milé deti !

Ak máte záujem a chuť kresliť a maľovať, môžete sa zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému „JA A KORONAVÍRUS“ . Cieľom výtvarného projektu je vyzbierať 300 000 kresieb zo škôl a škôlok z celého sveta a vytvoriť vlastné múzeum .

Dieťa môže svoje predstavy nakresliť na výkres rôzneho rozmeru a rôznou technikou . Napríklad maľovanie s vodovými farbami, voskovými pastelkami , fixkami, tušom ,odtláčaním, anilínovými farbami a podobne. Pri výtvarnej práci môžu byť nápomocní aj rodičia. Ak má dieťa chuť maľovať , môže odovzdať aj viac výtvarných prác .Výtvarná práca každého dieťaťa bude označená menom a odoslaná nie za jednotlivca, ale za celú materskú školu.

Výtvarné práce môžete odovzdať do materskej školy p. riaditeľke do konca marca . V prípade info volajte do materskej školy , alebo napíšte mail na msbierovce@gmail.com.

Držíme Vám palce a tešíme sa z každej výtvarnej práce .

S pozdravom pani učiteľky Materskej školy vo Veľkých Bierovciach.

2. 3. 2021

NAŠA MŠ ÚSPEŠNÁ V PROJEKTE " MÚDRE HRANIE "

Milí rodičia,
naša materská škola sa zapojila do rozvojového projektu Múdre hranie , ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu SR .
Teší nás, že sme úspešnými žiadateľmi spomedzi 2221 žiadateľov .
Pre našu škôlku sme získali 500 Eur , ktoré použijeme v súlade s pravidlami projektu na nákup detských kníh ,didaktických pomôcok a pomôcok na výuku k bádateľským aktivitám .

Jana Matlová , riaditeľka MŠ

28. 2. 2021 Oznam pre rodičov detí predškolákov
27. 2. 2021

PREVÁDZKA MŠ OD 1.3.2021

Vážení rodičia,

na základe aktuálnych údajov COVID automatu bude materská škola od pondelka 1.3.2021 až do odvolania zatvorená.

O opätovnom otvorení Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie!

26. 2. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ od 01.03.2021 nahláste do piatku 26.02.2021 do 16:00 hod. na mail. msbierovce@gmail.com
30. 1. 2021

Vážení rodičia !

Ak čerpáte pandemickú OČR a Vaše dieťa navštevuje materskú školu , na mail info@velkebierovce.sk oznámte túto skutočnosť ,nakoľko zriaďovateľ -obec má ďalšiu novú povinnosť a to mesačné hlásenie pre sociálnu poisťovňu o čerpaniach pandemických OČR.

Od mesačného hlásenia závisí termín vyplácania OČR .

Čerpanie OČR nie je možné nahlasovať telefonicky ani osobne , len mailom !!!

Túto povinnosť nahlásenia Vašich OČR máte každý mesiac do odvolania vždy k poslednému pracovnému dňu do 12,00 hod.


1.ak ste OČR čerpali

2.ak ste OČR prerušili

napríklad: Janko Hraško čerpanie OČR od 05.01do 15.01 vrátane

Janko Hraško čerpanie OČR od 25. 01. do 31.01 vrátane

28. 1. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ nahláste vždy v piatok do 12:00 hod. na mail. msbierovce@gmail.com Zatiaľ stále platí, že je umožnený nástup detí, rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje prácu z domu. V prípade akýchkoľvek zmien, Vás budeme informovať tu: https://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/materska-skola/oznamy/
14. 1. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s nariadeniami a odporúčaniami bude MŠ s účinnosťou od 11. do odvolania otvorená len pre deti rodičov, ktorí OBAJA pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičom povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
8. 1. 2021

Vážení rodičia.
Ak čerpáte pandemickú OČR a Vaše dieťa navštevuje mš v našej obci, na mail info@velkebierovce.sk oznámte túto skutočnosť, nakoľko zriaďovateľ - obec má ďalšiu novú (cca od leta) povinnosť mesačné hlásenia pre soc. poisťovňu o čerpaniach pandemických očr.

Nech sa páči, užitočné linky:

Ošetrovné https://ocr.vicepremier.sk/portal
Čestné vyhlasenie https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie
Príloha: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

7. 1. 2021

Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s nariadeniami a odporúčaniami bude MŠ s účinnosťou od 11. do 15.01.2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí OBAJA pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičom povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Príloha: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

17. 12. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ bude od 18.12.2020 od 12:00 hod zatvorená. Opätovne otvoríme 11.01.2021.
8. 12. 2020 Tlačivo o bezinfekčnosti pre rodičov na stiahnutie.
30. 11. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí v triede MRAVČEKOVIA- malí žiaci že z rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva je MŠ s účinnosťou od 01.12.2020 do 04.12.2020 zatvorená z dôvodu podozrenia na prenosné ochorenie COVID-19 a možné ohrozenie verejného zdravia.
10. 11. 2020

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" .

Do materskej školy bude môcť po celoplošnom testovaní 2.kolo nastúpiť len dieťa, ktorého zákonní zástupcovia sa zúčastnili a majú negatívny test na COVID-19 .

1. Zákonný zástupca s dieťaťom pred budovou materskej školy  odovzdá nové tlačivo vyhlásenie o bezinfečnosti  -  / v prípade,že si ho nemáte kde vytlačiť poskytneme tlačivo zák.zástupcovi  / .

2.Zákonný zástupca sa preukáže bez vyzvania aktuálnym certifikátom  s negatívnym výsledkom  antigénového testu na ochorenie COVID-19  z celoplošného testovania 7.- 8.11.2020 - 2. kolo testovania .

 • Ostáva v platnosti: 1. sprevádzajúca osoba s dieťaťom , dezinfekcia rúk, odstup, rúško .
 • Nenosiť hračky do MŠ.
 • Do MŠ vstup len zdravé deti .
 • Ak sa zákonný zástupca nezúčastnil na testoch, nemôže vstúpiť do budovy ,dieťa zostáva v 10 -dňovej karanténe .

Tlačivá: 

 1. Usmernenie
 2. Podmienky vstupu do budovy
 3. Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti
5. 11. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach (MŠ) oznamuje zákonným zástupcom, že MŠ bude s účinnosťou od 06.11.2020 12,00 hod. zatvorená z dôvodu nariadenej dezinfekcie. Opäť otvoríme dňa 10.11.2020 o 6,30 hod. Podmienkou prevzatia dieťaťa do MŠ je vyplnené a riadne podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.
4. 11. 2020 Deň materských škôl...
3. 11. 2020

Riaditeľka materskej školy upozorňuje zákonných zástupcov , ktorí žijú v spoločnej domácnosti , že v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.16/ 2020 osoba, ktorá sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, alebo potvrdením  o výnimke nemôže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy. V prípade, že z dvoch zákonných zástupcov   / žijúcich v spoločnej domácnosti / sa jeden zákonný zástupca nezúčastnil celoplošného testovania ,vzťahuje sa na dieťa a jeho rodinných príslušníkov 10 dňová karanténa.

 1. Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách  zo zákazu vstupu do budovy

podľa § 3  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 16/2020 ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  .

2. Usmernenie Ministerstva školstva ,vedy ,výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celopošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

podľa usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 1.11.2020 je možné vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia  až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu !!!

3. Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Prosíme rodičov,aby vyplnili toto vyhlásenie pri  nástupe dieťaťa do materskej školy od pondelka 2.11. a odovzdali ho p.učiteľke.Toto vyhlásenie zverejnilo Ministerstvo školstva SR vzhľadom k situácii s pandémiou COVID 19 dňa 1.11.2020 a každý rodič je povinný ho odovzdať pri nástupe dieťaťa do MŠ odo dňa 2.11.2020 .


Všetky prílohy tu:

30. 10. 2020 Usmernenie k postupu materských a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020
29. 10. 2020

Predloženie vyhlásenia zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti po celoplošnom testovaní

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Po jeho zverejnení bude tlačivo pridané aj tu v oznamoch v prílohe. Prosíme rodičov, aby oznamy sledovali.

26. 10. 2020 Vážení rodičia, predpokladaný termín otvorenia MŠ je 28.10.2020. Nakoľko zatiaľ nemáme bližšie informácie z RUVZ tento termín je orientačný.
23. 10. 2020

Vážení občania,

Žiadame Vás, aby ste tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ predložili v MŠ VŽDY pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ po prerušení školskej dochádzky.

Zámerne neuvádzame, či po 3, 5 alebo inom počte dní, či sa započítavajú len pracovné dni, alebo všetky kalendárne dni, nakoľko sa nariadenia a usmernenia menia rýchlejšie, ako ich stačíme aktualizovať. V deň vydania tohto oznamu je to aktuálne 5 po sebe idúcich kalendárnych dní.

Toto tlačivo si môžete stiahnuť tu, prípadne prevziať na OÚ v pracovnom čase alebo sa s nami dohodnúť inak 0911 362 680. Tlačivo nie je možné žiadať a vypisovať v MŠ pred nástupom dieťaťa do MŠ, nakoľko čas na odovzdanie Vášho dieťaťa do MŠ je skrátený na nevyhnutne nutnú dobu.

Ďakujeme za pochopenie.

23. 10. 2020 Vážení rodičia,

ak čerpáte OČR a Vaše dieťa navštevuje Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, nahláste túto skutočnosť mailom msbierovce@gmail.com alebo info@velkebierovce.sk , nakoľko školské zariadenia majú povinnosť na mesačnej báze odovzdať zoznam detí, na ktoré sa čerpá OČR (akákoľvek, nie len „covidová“ OČR). Do mailu uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, detí, z našej MŠ a termín čerpania OČR. Žiadne iné údaje nám, prosím, touto formou nesprístupňujte. Ďakujeme.
22. 10. 2020 Milí rodičia, poslali sme Vám mail s inštrukciami z RUVZ. Pokiaľ ste takýto mail nedostali, vyčkajte ešte od 23/10 nás kontaktujte na info@velkebierovce.sk
22. 9. 2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
16. 9. 2020

OZNAM O RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.9.2020

o 16,00 v KD vo Veľkých Bierovciach.

Program:

 • oboznámenie s denným poriadkom
 • ročný plán aktivít materskej školy
 • oboznámenie s platbami - školné, stravné
16. 9. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí prijatých do MŠ pre školský rok 2020/2021 že MŠ bude od 21.09.2020 v plnej prevádzke.
28. 8. 2020

Oznam MŠ k školskému roku  2020 / 2021

Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na Vaše usmiate tváričky !

Opäť je tu september a tí starší prichádzajú do materskej školy medzi svojich kamarátov s množstvom letných zážitkov. Do našej materskej školy nastupujú po prvýkrát aj najmladšie deti a pani učiteľky ich s láskou a trpezlivosťou postupne zoznámia so všetkým, čo budú potrebovať.

POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DO MŠ

 • Prevádzka MŠ je od 6,30 - 16,00.
 • Z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR Vás prosíme,aby ste dodržiavali nasledovné usmernenia:
 • Do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden zákonný zástupca.
 • Pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky.
 • Zákonný zástupca s dieťaťom vstupujú  do budovy výhradne s  rúškom na tvári.
 • V šatni si dieťa ochranné rúško odloží do skrinky spolu s náhradným rúškom, uloženým v igelitovom vrecku.
 • Zákonný zástupca sa zdržuje v šatni max.10 minút.
 • Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi.
 • Pred vstupom do triedy sa vykonáva ranný filter,v prípade podozrenia  na  ochorenie dieťa nebude prijaté do MŠ .
 • V rámci opatrení COVID -19 si deti nemôžu priniesť vlastné hračky z domáceho prostredia do MŠ.
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ: zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom škols.roka 2020/2021.
 • Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni zákonný zástupca odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Zákonný zástupca je povinný nahlásiť riaditeľovi MŠ ochorenie dieťaťa s podozrením na COVID-19, alebo karanténu, ak bola dieťaťu alebo členovi rodiny nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ.
 • Nikto s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 / zvýšená teplota,kašeľ, zvracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie horných dýchacích ciest alebo aj inej infekčnej choroby / nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.

Ranný filter detí

 • Skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia zisťuje učiteľka každý deň pred prijatím dieťaťa do zariadenia.
 • V rámci ranného filtra bude dieťaťu podľa potreby a zváženia učiteľky premeraná telesná teplota aj počas dňa / bez záznamov a bez spracovávania /.
 • Bude zisťovaná najmä prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy, zvýšenej teploty, a pod.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia alebo má zvýšenú teplotu, zodpovedná osoba zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí.

Žiadame rodičov detí, aby pri príchode odovzdali pani učiteľkám vypísané tlačivá ,ktoré sú zverejnené v časti DOKUMENTY, z dôvodu rýchlejšieho priebehu odovzdávania dieťaťa do MŠ. 

Kto nemá možnosť si tlačivá stiahnuť a vytlačiť, môže si ich prevziať na OÚ vo Veľkých Bierovciach.

Zoznam vecí pri prvom nástupe detí do MŠ:

 • pyžamo
 • prezuvky s uzavretou pätou - nie šľapky
 • náhradné oblečenie v skrinke /spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tepláky, tričko atď./-prosíme veci označiť  menom a priezviskom
 • pohár na pitný režim
 • fotokópia zdravotného preukazu dieťaťa /kartička poistenca/

Veríme, že prvé dni v našej materskej škole prebehnú hladko a nástup do nového školského roka zvládneme spoločnými silami.

Želáme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2020 / 2021.

DOKUMENTY:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa...

Tieto nariadenia platia od 2.9. - 20.9.2020

19. 8. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je MŠ s účinnosťou od 17.08.2020 zatvorená z dôvodu podozrenia na prenosné ochorenie COVID-19 a možné ohrozenie verejného zdravia.
17. 6. 2020 Rozlúčka s predškolákmi. Dňa 30.6.2020 o 10,00hod. sa uskutoční v materskej škole slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi. Rozlúčka sa uskutoční v triede Lienok bez prítomnosti rodičov.
29. 5. 2020

Základné informácie a pokyny o organizácií a
podmienkach prevádzky materskej školy vo Veľkých Bierovciach od 2.6. 2020

Prevádzka materskej školy:

 • prevádzka MŠ bude v čase od 6:30 do 15:30 hod.
 •  príchod detí je do 8:00 hod. , po tejto hodine sa MŠ zamyká ,
 • v skupine môže byť najviac 15 detí, vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, čím nebude dochádzať k migrácií detí,
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby), obidvaja musia mať rúško,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky  prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ranný zdravotný filter:

 • rodičia odovzdávajú svoje deti do MŠ bez zvýšenej teploty a hlavne zdravé,
 • do MŠ vstupujeme len s rúškom alebo prekrytím tváre,
 • pred vstupom do budovy bude dieťaťu zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom a použije dezinfekčný prostriedok na ruky
 • v šatni si dieťa zloží rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusí,
 • v skrinke dieťa musí mať ešte 1 náhradné rúško,
 • pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca každý deň PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA,
 • v prípade podozrenia na ochorenie ( nielen na COVID- 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie,
 • ak dôjde k zvýšenej koncentrácií detí a sprevádzajúcich osôb v jednom čase, je každý povinný pred vstupom do budovy dodržať odstup 2m.

Ďalšie dôležité pokyny:

 • do konca školského roku MŠ neorganizuje žiadne spoločné akcie,
 • počas tohto obdobia si deti nebudú umývať zuby,
 • do MŠ je zakázané nosiť z domu akékoľvek predmety ako hračky a iné ,
 • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie,kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ,
 • rovnako, ak po rannom filtry ak dieťa vykazuje príznaky choroby v podozrení na COVID-19 je dieťa umiestnené v samostatnej miestnosti, kontaktujeme rodičov a tí sú povinný bezodkladne prísť pre dieťa, o podozrení na nákazu COVID-19 MŠ informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení,
 • zákonný zástupca je povinný nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo s príslušným regionálnym hygienikom, za takýchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené,
 • povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény 

Vypracované na základe: ROZHODNUTIA ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/4204/2020 z 22.5.2020/.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca škol. roku 2019/2020 (aktualizácia 22.5.2020) vydané MŠVVŠ SR.

Ďakujeme za dodržiavanie nariadených pokynov.

26. 5. 2020 Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy
23. 5. 2020

Vážení rodičia, v pondelok 26.5.2020 Vám budeme posielať informácie emailom za účelom obnovenia prevádzky materskej školy.

Aktualizujte si svoje emailové adresy, ktoré môžete odosielať za účelom odpovede na dole uvedenú emailovú adresu. Pripíšte aj meno dieťaťa pre rýchlejšie spracovanie informácií.

Posielať na email: msbierovce@gmail.com

Prevádzka materskej školy bude od 1.6.2020 v čase od 7,00 do 15,00 hod.


Pokyny pre rodičov na prevádzku MŠ od 01.06.2020

Zákonný zástupca zodpovedá

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole. V prípade, že priestorové možnosti materskej školy nie sú dostačujúce, odporúčame, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory (napr. kultúrny dom, knižnicu, budovu ZUŠ, CVČ) v rámci svojich možností.

Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Odporúčania a pokyny ministerstva školstva pre MŠ

-

MATERSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE RODIČOM, ŽE

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.ROK 2020/2021 SA USKUTOČNÍ LEN ELEKTRONICKY.

V zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z. a na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR riaditeľka Materskej školy , Veľké Bierovce č.160, Veľké Bierovce oznamuje, že zápis detí na školský rok 2020/2021 do MŠ Veľké Bierovce sa bude konať len elektronicky a to v termíne.

od 30.4.2020 do 31.5.2020 bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave (tá časť na žiadosti zostane nevyplnená). Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa rodič doloží dodatočne( v prípade,že tak rodič neurobí,bude Vaše dieťa prijaté len na adaptačný pobyt) , podpisy zákonných zástupcov (vpíšete len mená rodičov).

Prihlášku dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete odoslať elektronicky alebo vyplniť vo worde a odoslať na email MŠ:
msbierovce@gmail.com

V prípade,že Vaše dieťa v priebehu kalendárneho roku dovŕši 3 roky, podajte si prihlášku už tento školský rok v hore uvedenom termíne.

Prevádzka materskej školy je celodenná.

Žiadosť sa nachádza tu: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

Vydávanie rozhodnutia o prijatí /neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vám bude doručené poštou najneskôr do 30.6.2020 .

Podmienky prijatia:

 • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov
 • prednostne sa prijímajú deti,ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky podľa kapacitných možností materskej školy ,dieťa musí mať zvládnuté hygienické a samoobslužné činnosti
 • ak má dieťa v materskej škole súrodenca
3. 5. 2020

ŽIVOT V LESE, PRI VODE, NA LÚKE

Pohybové hry a aktivity

Jarné kvety - SPIEVANKOVO 2

21. 4. 2020

Rodičia,ktorí máte záujem , môžete posielať vypracované úlohy detí naspäť pre pani učiteľky k vyhodnoteniu.
Prosíme Vás o spätnú väzbu.
Ďakujeme... :)

DEŇ ZEME

Básnička: Triedime odpad
Aj keď sme len malé deti
i my vieme triediť smeti,
modrá, žltá, zelená,
vieme čo to znamená.
Slniečko nám vonku svieti,
poďme všetci triediť smeti.
Papier, plasty, plechovky,
sklo aj staré baterky.
Prší, prší, len sa leje,
ujo smetiar sa usmeje,
rýchlo z auta vylezie
a odpadky odvezie.

Recyklonia - YouTube


Kaufland: CD Pesničkové učenie - YouTube


Hanička a Murko & PACI - Ika-tika-gymnastika - YouTube


Zem pracovný list | Ekológia, Deň zeme, Pre predškolákov


Rozprávka - Ako si zvieratká v lese poriadok robili - YouTube

7. 4. 2020

Báseň:


Čarovné rúško
Dve gumičky za ušká,noštek,ústa do rúška.
Mám zakrytú pusinku,stále vidím maminku.
Usmieva sa očami,svet sfarebnel rúškami.
Keď kráčame spoločne,môžme dýchať bezpečne.
Noštek mám vždy schovaný,usmievam sa očami.
Všetky deti,dospelí,rúškami opekneli.
Robia to pre babičku,dedka,tetu,sestričku.
Rúškom druhých chránime, veď sa predsa ľúbime .

Pracovné listy:

Matematika mladšie deti:


Matematika predškoláka:


Jazyk a komunikácia:


ALFÍK
: Pre všetky detičky je v čase karanténnych prázdnin prístupná aplikácia Alfík, ktorá ponúka množstvo tvorivých, logických a vzdelávacích aktivít pre deti od troch rokov. Aplikáciu môžete momentálne bezplatne využívať s kódom ucimesadoma.

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk

PLANÉTA VEDOMOSTÍ: Interaktívny edukačný softvér s rôznymi hrami, aktivitami zameranými na komplexný rozvoj detskej osobnosti.

http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php/search/results/Aktivity,5,0,4916;4919,0,30,1,tn,1.html

ONLINE SUDOKU: obrázkové online sudoku, ktoré zvládnu aj tí najmenší

https://sudoku.madness.sk/

MATEMATICKÉ POČÍTAČOVÉ HRY: hry zamerané na sčítanie, odčítanie, a pre starších školákov aj zlomky, delenie a násobenie. Na jednu hru sa môžu pripojiť viacerí hráči a zasúťažiť si.

https://www.coolmath4kids.com/

KOZMIX: vzdelávací portál vhodný pre deti materskej školy, ale aj žiakov 1., či 2. stupňa. Nájdete tu vysvetlené učivo, videá, pracovné listy a interaktívne úlohy. Je potrebná registrácia, ktorá však len trvá pár sekúnd. Môžete sa prihlásiť pomocou facebooku, alebo gmailu.

Tipy na tvorenie:

Veľkonočné básničky a vinše:

24. 3. 2020

Naučíme sa básničku: ČISTÉ RÚČKY
(deti si básničku môžu opakovať počas umývania rúk)

Kto chce čisté rúčky mať,
musí si ich umývať.
Zober mydlo,raz,dva,tri
a ručičky namydli.
A potom ich do sucha,
uteráčik vyšúcha.

Pieseň dnešných dní... Som doma.

ROČNÉ OBDOBIA

24. 3. 2020

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405 na školský rok 2020/2021

1. 4. 2020

Koronavírus -video ako deťom vysvetliť čo je koronavírus

31. 3. 2020

Rozhodnutie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania...

31. 3. 2020

Rozhodnutie MSVVaŠ- SR - pdf

Sledujte prosím ďalšie informácie a pokyny na stránke.

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia,
vzhľadom na krízovú situáciu na Slovensku sa posúvajú aj termíny zápisu detí do Základnej školy.
Prosíme sledujte oznamy a aktuality na stránkach ZŠ ,kde sa dozviete o termínoch a ostatných informáciách potrebných k zápisu.
Vzhľadom k tomu,že nemôžeme opakovať s deťmi v materskej škole potrebné zručnosti k zápisu do 1.ročníka ZŠ ,bude opakovanie vo Vašich rukách . Materiál k výuke podľa týždenných tém bude doručený pre Vaše dieťa vždy v piatok až do odvolania.

Budúci prvák by mal vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť,
 • pozapínať gombíky a šnúrky,
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • kresliť tak,že línie sú pevné a neroztrasené,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné farby,
 • spočítať predmety do 5,
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku,alebo básničku,
 • určiť prvé písmeno v slove, vytlieskať slovo po slabikách,
 • orientovať sa v priestore,vie,kde je "vpredu","vzadu", "vľavo","vpravo","hore","dole"" .

Ako by sa mal budúci prvák správať:

 • vydrží pri hre lebo inej činnosti 15 -20 minút,
 • začatú prácu alebo hru dokončí,nezačína neustále niečo nové ,neodbieha,
 • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov/neplače,neskrýva sa za rodičov,neuteká/
 • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi,nestráni sa ich spoločnosti,nie je medzi deťmi plačlivý,
 • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky,hádky,vzdorovitosti

Kedy uvažovať o odklade školskej dochádzky alebo o nultom ročníku

 • ak je dieťa veľmi živé,hravé,nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,dá sa ľahko odpútať vonkajšími podnetmi,
 • nerado kreslí,nedrží správne ceruzku,alebo ju striedavo drží v pravej a ľavej ruke,nie je dosť zručné
 • má ťažkosti s výslovnosťou , málo rozvinutú reč, chudobnú slovnú zásobu,
 • ak je bojazlivé,citovo labilné,odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí reaguje plačom, trpí na opakované a časté choroby,
 • nie je samostatné v sebaobsluhe,
 • nechodilo alebo chodilo len veľmi málo do materskej školy a hrozí , že si bude ťažko zvykať na systém povinností, kolektív detí a na požiadavky učiteľa .
25. 3. 2020

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes (24.03.2020) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Ďalej vyberáme:

„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školysa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Celý článok nájdete na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

23. 3. 2020

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

23. 3. 2020

Milí rodičia,
aby deťom rýchlejšie ubehol čas a zároveň sa zabavili v čase zatvorenia materskej školy, ponúkame Vám možnosť pokračovať s Vašimi deťmi doma v edukačnej činnosti. Sledujte prosím stránku MŠ -OZNAMY.

9. 3. 2020

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, venujte prosím pozornosť tomuto usmerneniu: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

24. 1. 2020

Riaditeľka MŠ Veľké Bierovce č. 160, 913 11 Veľké Bierovce týmto oznamuje termín zápisu detí do materskej školy v mesiaci apríl 2020 od 15.4.2020 do 17.4.2020 od 10.00 do 16.00 h.
Viac informácií...

28. 1. 2020

Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ MŠ vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že:

prevádzka MŠ vo Veľkých Bierovciach bude prerušená z dôvodu nízkeho počtu detí v MŠ vo Veľkých Bierovciach
od 29.01.2020 do 31.01.2020 vrátane.

Opätovne MŠ vo Veľkých Bierovciach otvoríme dňa
03.02.2020 od 6,30 hod.

2. 12. 2019 Milí rodičia, starí rodičia! Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu spojenú s vianočnými trhmi a občerstvením. Vianočná akadémia sa uskutoční dňa 15.12. 2019 o 15:00 hod. v KD vo Veľkých Bierovciach. Veľmi sa na Vás tešíme !
29. 9. 2019 TEKVIČKOVÁ - JESENNÁ SLÁVNOSŤ

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ, ktorá sa uskutoční dňa 1.10.2019 o 15:30 hod. na školskom dvore našej materskej školy. Prosíme rodičov, aby si priniesli tekvice, lyžice, nože a rôzny jesenný dekoračný materiál. Pri nepriaznivom počasí sa akcia presúva na iný termín. Tešia sa na Vás deti spolu s pani učiteľkami.
29. 9. 2019 Pripravujeme:

27.9. - Sférické kino v kultúrnom dome

9.10. a 11.10. - návšteva dentálnej hygieničky, zážitkové učenie k projektu "Zdravé zúbky nebolia"

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom pre starkých

10.10. - vystúpenie detí s kultúrnym programom na uvítanie detí do života

19.11. - divadelné predstavenie "Zo šuflíka" s rozprávkou - O kocúrikovi a pyšnej hviezde
9. 9. 2019 Vážení a milí rodičia.

Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční v stredu 11.9.2019 o 16,00 hod. v triede LIENOK.

Program:
1. Oboznámenie sa so školským vzdelávacím programom
2. Oboznámenie sa so školským poriadkom
3. Správa o hospodárení RZ
4. Plán aktivít na nový šk.rok
5. Poplatky na šk.rok 2019/20
6. Voľba nových členov RZ
7. Diskusia
8. Uznesenie,záver

Účasť rodičov na RZ je nutná!
9. 9. 2019 PRIPRAVUJEME:
Dňa 27.9.2019 o 9,30 hod. v kultúrnom dome deti navštívi sférické kino so svojim novým výukovým projektom.Nový spôsob vzdelávania sa realizuje aj v našej materskej škole.Sférický projekčný systém vnútri kupoly poskytuje deťom neuveriteľný 360 stupňový výhľad . Film deti vťahuje do deja a zároveň poskytuje vzdelávací obsah.
9. 9. 2019 Vítame Vás v školskom roku 2019 / 2020 v našej materskej škole.

V tejto materskej škole sa budeme spolu hrať, učiť sa, zabávať a spolu vyrastať!

Tešíme sa na Vás .