Oznamy

26. 1. 2022 Prosíme rodičov a zákonných zástupcov aby sledovali a naďalej dodržiavali aktuálne opatrenia súviasiace s ochorením COVID 19!!!

Dňa 15.2.2022 v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční KARNEVAL. Pre deti budú pripravené rôzne zábavné súťaže a diskotéka . Pripravte deťom masky.
Tešia sa na Vás pani učiteľky.

Karneval
26. 1. 2022

AKTUÁLNE OZNAMY RODIČOM

3. 1. 2022

Vážení rodičia,

prosíme Vás,  aby ste pri nástupe dieťaťa do MŠ  dňa 10.1.2022 odovzdali p. učiteľkám vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti . Tlačivo bolo aktualizované na stránke MŠ dňa 29.11.2021 kde si ho môžete vytlačiť. Pri vstupe do budovy Vám dieťa preberie učiteľka MŠ. Prosíme Vás o dodržiavanie stanovených časov,  aby nedochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho množstva  osôb pred budovou MŠ.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka

Veríme, že v tejto zložitej situácii si budeme nápomocní a obmedzíme šíreniu nákazy .

Ďakujeme Vám za ústretovosť.

20. 12. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude dňa 23.12.2021 prerušená z dôvodu vianočných prázdnin do 09.01.2022. Opätovne MŠ otvoríme dňa 10.01.2022 od 6:30 hod.
29. 11. 2021

Užitočné info pre zákonných zástupcov

29. 11. 2021

Dôležitý oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy  a  školského zariadenia

PLATNÉ OD 29.11.2021

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

26.11.2021 Aktualizovaný školský semafor

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Aktualizovanú verziu nájdete TU: manuál.pdf

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) rodič podpisuje nové tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa".

Nové tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa

26. 10. 2021

Zmena v ospravedlnení dieťaťa


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takt
o:

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. a) sa predlžuje

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

Rozhodnutím sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa,

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až,

ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.

Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

22. 9. 2021

Zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré sú riadne zapísané na školskú dochádzku v šk. roku 2021/2022, aby školné v zmysle platného VZN obce uhradili na účet IBAN SK88 0200 0000 0034 9726 2359 v sume =14,93€ mesačne a to vždy do 10. dňa v mesiaci. V prípade TP (trvalého príkazu) nastavte platby do 07/2022. Na deti, ktoré dovŕšili 5 rokov života do 31.08.2021 sa tento poplatok nevzťahuje.

22. 8. 2021

Materská škola Veľké Bierovce 160  vychádzajúc z platnej legislatívy , COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 (COVID- Automat) a Vyhláškou  ÚVZ SR zverejnenou 12.8.2021 (Vyhláška 237, vyhláška 239)  ,ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021 / 2022.

Materská škola sa riadi Školským semaforom ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8.2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole.

Je zadefinovaný v troch úrovniach.

 • deti materskej školy sa netestujú 
 • dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia - prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk 
 • pri nástupe do MŠ  a po každom prerušení dochádzky do MŠ v travní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní rodič predkladá písomné  - Vyhlásenie o bezpríznakovosti !!!
 • vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej ososby
 • v prípade ,že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie COVIC-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie DOVID -19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku a riaditeľku MŠ

Dokumenty:

Školský automat

Školský semafor
18. 8. 2021

VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE V ŠKOLSKOM ROKU 2021 / 2022
Nástup detí v novom šk.roku  je 2. septembra 2021 do 8,00 hod.

Vážení rodičia, prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk.r. 2021 / 2022.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:

 • Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.

Do MŠ treba priniesť deťom  osobné veci:

 • papučky  podpísané menom a priezviskom( nie šľapky) 
 • pyžamo podpísané
 • náhradné základné veci na prezlečenie a spodnú bielizeň -veci podpísať a vložiť do označenej skrinky
 • označený hrebeň pre dievčatá 
 • umelý pohárik do skrinky -podpísaný

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam .

Pred nástupom do MŠ  musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.Dieťa už nesmie mať plienky,cumeľ a  malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára .Po  príchode do MŠ  dostanete dokumenty , ktoré treba vyplniť a odovzdať pani učiteľke.

 • súhlas s poskytovaním osobných údajov
 • fotokópiu karty poistenca dieťaťa    
 • evidenčný lístok s údajmi o dieťati 
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
 • splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Prevádzka MŠ  je od 6:30 do 16:00hod.- podľa aktuálnej pandemickej situácie a pokynov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu  SR.

Budova MŠ sa zamyká o 8:00 hod. a popoludní sa odomyká o 14:30hod . Všetky aktuálne informácie  týkajúce sa chodu MŠ budú aktuálne zverejňované v budove MŠ  a na webovej stránke.

Pokyny a info pre rodičov:

 • dieťa odovzdať výhradne učiteľke mat.školy
 • rešpektovať pravidlá nosenia hračiek 
 • sprevádzajúca osoba musí mať rúško
 • nedávajte deťom do mš žiadne cenné predmety
 • hračky,nápoje a lieky je zakázané nosiť do mš
 • pani učitelky nesmú podávať deťom akékoľvek lieky
 • všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy

Prosíme  o preštudovanie materiálov:

1. Adaptačný proces detí

2. Upozornenie rodičov predškolákov

13. 7. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach (MŠ) oznamuje zákonným zástupcom, že MŠ bude dňa 20.07.2021 zatvorená z dôvodu školenia všetkých pracovníkov. Opäť otvoríme dňa 21.07.2021.
18. 5. 2021

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), od 17.05. 2021 na základe rozhodnutia

MŠVVaŠ SR ste povinní predkladať „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ až ak dieťa / žiak nenavštívi MŠ tri po sebe nasledujúce dni. Plné znenie nariadenia tu: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/. Vyhlásenie si stiahnete tu: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-13-5-2021/ alebo o tlačivo požiadate na OCÚ. Preferujeme tlačivo zasielať mailom na msbierovce@gmail.com. Naďalej platia všetky opatrenia, ktoré boli v MŠ zavedené vrátane ich aktualizácií.“

19. 3. 2021 Opäť do MŠ
19. 3. 2021

Prevádzka materskej školy od 7.4. ( t.j.streda )

Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy sa opätovne obnoví v stredu dňa 7.4.2021 ( nielen pre rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce ako to bolo doteraz ) .

Naďalej platí podmienka negatívneho testu jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa , ktorý privedie / prevezme dieťa ( nie starší ako 7 dní ) alebo platná výnimka . Pri nástupe dieťaťa do materskej školy každý zákonný zástupca odovzdá vypísané tlačivá a to :

 1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťa
 2. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Prílohy tlačív:

25. 3. 2021

Dôležité informácie k zápisu do ZŠ

Milí rodičia,

v prípade, že niekto z Vás uvažuje o odklade školskej dochádzky svojho dieťaťa, je potrebné podať riaditeľke MŠ " Žiadosť zákonného zástupcu o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania".

Prílohou k žiadosti je:

 • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia


Potrebné tlačivá nájdete na stránke MŠ v tlačivách :

1. Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

2. Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

19. 3. 2021 Obec Veľké Bierovce, ako zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že prevádzka Materskej školy vo Veľkých Bierovciach je naďalej prerušená a to z dôvodu zaradenia okresu Trenčín od 22.03.2021 do tzv. „čiernej zóny covid automatu“ a na základe usmernenia RÚVZ. Vaše individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ nahláste vždy v piatok do 12:00 hod. na email msbierovce@gmail.com
18. 3. 2021

Oznam pre rodičov detí predškolákov

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne oznamuje rodičom, ktorí majú deti predškolákov o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č.209 / 2019 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

Od školského roku 2021 / 2022 bude musieť každé dieťa ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.8.2021, plniť povinné predprimárne vzdelávanie ( ďalej PPV ) buď v materskej škole alebo formou individuálneho vzdelávania . PPV v MŠ trvá jeden školský rok .

Od školského roku 2022 / 2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV .

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku , nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,

( po starom odklad školskej dochádzky ) na základe :

 • písomného súhlasu prislušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP , CŠPP)
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia PPV v MŠ , nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra ,ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole ( ZŠ ) .

Na PPV môže dieťa nastúpiť aj predčasne . V tom prípade , ZZ požiada , aby bolo na PPV v MŠ prijaté jeho dieťa ,ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31.augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast . Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole . Týka sa to detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8.2022 a rodičia majú záujem o predčasné plnenie PPV ich dieťaťa .

18. 3. 2021 Zápis a prijatie detí do Materskej školy v školskom roku 2021/2022

Viac informácií

16. 3. 2021

OZNAM K ZÁPISU DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405 na školský rok 2021 /2022 sa uskutoční od 21. apríla do 22. apríla 2021 .

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia ,núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19 zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí .

Rodičia sledujte dôležité a aktuálne informácie na stránke ZŠ.

2. 3. 2021

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete aktualizovaný dokument platný od 8.3.2021 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu ,ktorý je v prípade otvorenia MŠ potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do MŠ.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

3. 3. 2021

Milé deti !

Ak máte záujem a chuť kresliť a maľovať, môžete sa zapojiť do medzinárodnej výtvarnej súťaže na tému „JA A KORONAVÍRUS“ . Cieľom výtvarného projektu je vyzbierať 300 000 kresieb zo škôl a škôlok z celého sveta a vytvoriť vlastné múzeum .

Dieťa môže svoje predstavy nakresliť na výkres rôzneho rozmeru a rôznou technikou . Napríklad maľovanie s vodovými farbami, voskovými pastelkami , fixkami, tušom ,odtláčaním, anilínovými farbami a podobne. Pri výtvarnej práci môžu byť nápomocní aj rodičia. Ak má dieťa chuť maľovať , môže odovzdať aj viac výtvarných prác .Výtvarná práca každého dieťaťa bude označená menom a odoslaná nie za jednotlivca, ale za celú materskú školu.

Výtvarné práce môžete odovzdať do materskej školy p. riaditeľke do konca marca . V prípade info volajte do materskej školy , alebo napíšte mail na msbierovce@gmail.com.

Držíme Vám palce a tešíme sa z každej výtvarnej práce .

S pozdravom pani učiteľky Materskej školy vo Veľkých Bierovciach.

2. 3. 2021

NAŠA MŠ ÚSPEŠNÁ V PROJEKTE " MÚDRE HRANIE "

Milí rodičia,
naša materská škola sa zapojila do rozvojového projektu Múdre hranie , ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva , vedy , výskumu a športu SR .
Teší nás, že sme úspešnými žiadateľmi spomedzi 2221 žiadateľov .
Pre našu škôlku sme získali 500 Eur , ktoré použijeme v súlade s pravidlami projektu na nákup detských kníh ,didaktických pomôcok a pomôcok na výuku k bádateľským aktivitám .

Jana Matlová , riaditeľka MŠ

28. 2. 2021 Oznam pre rodičov detí predškolákov
27. 2. 2021

PREVÁDZKA MŠ OD 1.3.2021

Vážení rodičia,

na základe aktuálnych údajov COVID automatu bude materská škola od pondelka 1.3.2021 až do odvolania zatvorená.

O opätovnom otvorení Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie!

26. 2. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ od 01.03.2021 nahláste do piatku 26.02.2021 do 16:00 hod. na mail. msbierovce@gmail.com
30. 1. 2021

Vážení rodičia !

Ak čerpáte pandemickú OČR a Vaše dieťa navštevuje materskú školu , na mail info@velkebierovce.sk oznámte túto skutočnosť ,nakoľko zriaďovateľ -obec má ďalšiu novú povinnosť a to mesačné hlásenie pre sociálnu poisťovňu o čerpaniach pandemických OČR.

Od mesačného hlásenia závisí termín vyplácania OČR .

Čerpanie OČR nie je možné nahlasovať telefonicky ani osobne , len mailom !!!

Túto povinnosť nahlásenia Vašich OČR máte každý mesiac do odvolania vždy k poslednému pracovnému dňu do 12,00 hod.


1.ak ste OČR čerpali

2.ak ste OČR prerušili

napríklad: Janko Hraško čerpanie OČR od 05.01do 15.01 vrátane

Janko Hraško čerpanie OČR od 25. 01. do 31.01 vrátane

28. 1. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že individuálne požiadavky na nástup dieťaťa do MŠ nahláste vždy v piatok do 12:00 hod. na mail. msbierovce@gmail.com Zatiaľ stále platí, že je umožnený nástup detí, rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje prácu z domu. V prípade akýchkoľvek zmien, Vás budeme informovať tu: https://www.velkebierovce.sk/zivot-v-obci/materska-skola/oznamy/
14. 1. 2021 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s nariadeniami a odporúčaniami bude MŠ s účinnosťou od 11. do odvolania otvorená len pre deti rodičov, ktorí OBAJA pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičom povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
8. 1. 2021

Vážení rodičia.
Ak čerpáte pandemickú OČR a Vaše dieťa navštevuje mš v našej obci, na mail info@velkebierovce.sk oznámte túto skutočnosť, nakoľko zriaďovateľ - obec má ďalšiu novú (cca od leta) povinnosť mesačné hlásenia pre soc. poisťovňu o čerpaniach pandemických očr.

Nech sa páči, užitočné linky:

Ošetrovné https://ocr.vicepremier.sk/portal
Čestné vyhlasenie https://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie
Príloha: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

7. 1. 2021

Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom, že v súlade s nariadeniami a odporúčaniami bude MŠ s účinnosťou od 11. do 15.01.2021 otvorená len pre deti rodičov, ktorí OBAJA pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti, ktorých rodičom povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Príloha: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

17. 12. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ bude od 18.12.2020 od 12:00 hod zatvorená. Opätovne otvoríme 11.01.2021.
8. 12. 2020 Tlačivo o bezinfekčnosti pre rodičov na stiahnutie.
30. 11. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí v triede MRAVČEKOVIA- malí žiaci že z rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva je MŠ s účinnosťou od 01.12.2020 do 04.12.2020 zatvorená z dôvodu podozrenia na prenosné ochorenie COVID-19 a možné ohrozenie verejného zdravia.
10. 11. 2020

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním "Spoločná zodpovednosť" .

Do materskej školy bude môcť po celoplošnom testovaní 2.kolo nastúpiť len dieťa, ktorého zákonní zástupcovia sa zúčastnili a majú negatívny test na COVID-19 .

1. Zákonný zástupca s dieťaťom pred budovou materskej školy  odovzdá nové tlačivo vyhlásenie o bezinfečnosti  -  / v prípade,že si ho nemáte kde vytlačiť poskytneme tlačivo zák.zástupcovi  / .

2.Zákonný zástupca sa preukáže bez vyzvania aktuálnym certifikátom  s negatívnym výsledkom  antigénového testu na ochorenie COVID-19  z celoplošného testovania 7.- 8.11.2020 - 2. kolo testovania .

 • Ostáva v platnosti: 1. sprevádzajúca osoba s dieťaťom , dezinfekcia rúk, odstup, rúško .
 • Nenosiť hračky do MŠ.
 • Do MŠ vstup len zdravé deti .
 • Ak sa zákonný zástupca nezúčastnil na testoch, nemôže vstúpiť do budovy ,dieťa zostáva v 10 -dňovej karanténe .

Tlačivá: 

 1. Usmernenie
 2. Podmienky vstupu do budovy
 3. Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti
5. 11. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach (MŠ) oznamuje zákonným zástupcom, že MŠ bude s účinnosťou od 06.11.2020 12,00 hod. zatvorená z dôvodu nariadenej dezinfekcie. Opäť otvoríme dňa 10.11.2020 o 6,30 hod. Podmienkou prevzatia dieťaťa do MŠ je vyplnené a riadne podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti.
4. 11. 2020 Deň materských škôl...
3. 11. 2020

Riaditeľka materskej školy upozorňuje zákonných zástupcov , ktorí žijú v spoločnej domácnosti , že v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č.16/ 2020 osoba, ktorá sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, alebo potvrdením  o výnimke nemôže vstúpiť do vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy. V prípade, že z dvoch zákonných zástupcov   / žijúcich v spoločnej domácnosti / sa jeden zákonný zástupca nezúčastnil celoplošného testovania ,vzťahuje sa na dieťa a jeho rodinných príslušníkov 10 dňová karanténa.

 1. Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách  zo zákazu vstupu do budovy

podľa § 3  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 16/2020 ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  .

2. Usmernenie Ministerstva školstva ,vedy ,výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celopošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

podľa usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 1.11.2020 je možné vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia  až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu !!!

3. Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Prosíme rodičov,aby vyplnili toto vyhlásenie pri  nástupe dieťaťa do materskej školy od pondelka 2.11. a odovzdali ho p.učiteľke.Toto vyhlásenie zverejnilo Ministerstvo školstva SR vzhľadom k situácii s pandémiou COVID 19 dňa 1.11.2020 a každý rodič je povinný ho odovzdať pri nástupe dieťaťa do MŠ odo dňa 2.11.2020 .


Všetky prílohy tu:

30. 10. 2020 Usmernenie k postupu materských a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020
29. 10. 2020

Predloženie vyhlásenia zákonného zástupcu
o bezinfekčnosti po celoplošnom testovaní

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Po jeho zverejnení bude tlačivo pridané aj tu v oznamoch v prílohe. Prosíme rodičov, aby oznamy sledovali.

26. 10. 2020 Vážení rodičia, predpokladaný termín otvorenia MŠ je 28.10.2020. Nakoľko zatiaľ nemáme bližšie informácie z RUVZ tento termín je orientačný.
23. 10. 2020

Vážení občania,

Žiadame Vás, aby ste tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ predložili v MŠ VŽDY pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ po prerušení školskej dochádzky.

Zámerne neuvádzame, či po 3, 5 alebo inom počte dní, či sa započítavajú len pracovné dni, alebo všetky kalendárne dni, nakoľko sa nariadenia a usmernenia menia rýchlejšie, ako ich stačíme aktualizovať. V deň vydania tohto oznamu je to aktuálne 5 po sebe idúcich kalendárnych dní.

Toto tlačivo si môžete stiahnuť tu, prípadne prevziať na OÚ v pracovnom čase alebo sa s nami dohodnúť inak 0911 362 680. Tlačivo nie je možné žiadať a vypisovať v MŠ pred nástupom dieťaťa do MŠ, nakoľko čas na odovzdanie Vášho dieťaťa do MŠ je skrátený na nevyhnutne nutnú dobu.

Ďakujeme za pochopenie.

23. 10. 2020 Vážení rodičia,

ak čerpáte OČR a Vaše dieťa navštevuje Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, nahláste túto skutočnosť mailom msbierovce@gmail.com alebo info@velkebierovce.sk , nakoľko školské zariadenia majú povinnosť na mesačnej báze odovzdať zoznam detí, na ktoré sa čerpá OČR (akákoľvek, nie len „covidová“ OČR). Do mailu uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, detí, z našej MŠ a termín čerpania OČR. Žiadne iné údaje nám, prosím, touto formou nesprístupňujte. Ďakujeme.
22. 10. 2020 Milí rodičia, poslali sme Vám mail s inštrukciami z RUVZ. Pokiaľ ste takýto mail nedostali, vyčkajte ešte od 23/10 nás kontaktujte na info@velkebierovce.sk
22. 9. 2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
16. 9. 2020

OZNAM O RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 21.9.2020

o 16,00 v KD vo Veľkých Bierovciach.

Program:

 • oboznámenie s denným poriadkom
 • ročný plán aktivít materskej školy
 • oboznámenie s platbami - školné, stravné
16. 9. 2020 Obec Veľké Bierovce, zriaďovateľ Materskej školy vo Veľkých Bierovciach oznamuje zákonným zástupcom detí prijatých do MŠ pre školský rok 2020/2021 že MŠ bude od 21.09.2020 v plnej prevádzke.