Materská škola

Materská škola je dvojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským.

Svoju činnosť začala v roku 1978. Do roku 2002 patrila pod Okresný úrad v Trenčíne. Od 1.7.2002 prešla zriaďovacia funkcia materskej školy na obec Veľké Bierovce.

Školský vzdelávací program "Ja a svet okolo mňa" je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, rešpektuje rozvojové možnosti detí predškolského veku, priestorové a materiálne podmienky materskej školy, personálne podmienky.

Je zameraný na rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa a ponúka také obsahové celky a témy, ktoré oboznamujú deti s realitou. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, umožňuje rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí.

Zámerom nášho výchovno-vzdelávacieho pôsobenia je vytvoriť také prostredie v materskej škole, v ktorom bude vládnuť pokojná, kamarátska atmosféra, pochopenie a vzájomná úcta a tolerancia každého dieťaťa.

Našim princípom je, pripraviť dieťa na život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie. Využívaním vhodných metód a prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej práci chceme uľahčiť deťom plynulý prechod do 1. ročníka základnej školy.

Ciele plníme nasledovnými aktivitami:

 • prezentácia tvorivosti detí a učiteliek formou slávnostných akadémií pre rodičov a verejnosť:
  • Mesiac úcty k starším
  • Vianoce
  • Fašiangový karneval
  • Deň matiek
  • Deň detí
  • Deň otcov
 • tvorivé dielne pre rodičov s deťmi
 • posedenia so starými rodičmi
 • divadelné predstavenia pre deti
 • kultúrne vystúpenia detí v materskej škole i v obci
 • odborné prednášky pre deti i pre rodičov
 • ukážky práce s deťmi – otvorené hodiny
 • výlety, exkurzie, a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom
 • vyučovanie anglického jazyka
 • logopedická starostlivosť
 • predčitateľská gramotnosť
 • rozvíjanie pohybovej spôsobilosti detí zaujímavými činnosťami, aby sa pohyb stal ich potrebou v každodennom živote a pevným návykom do budúcnosti
 • rozvíjanie počítačovej gramotnosti, ktorá zahŕňa znalosti, zručnosti a porozumenie potrebné na primerané a produktívne používanie informačných a digitálnych technológií
 • účasť na športových, recitačných, hudobných podujatiach materských škôl
 • spolupráca so ZRŠ, Radou materskej školy, s detským lekárom, logopédom, centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, so ZŠ

Projekty:

 • Dopravná výchova má pripraviť dieťa na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi. Cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečnosti správania sa v cestnej premávke podľa predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara.
 • Projekt Adamko – hravo – zdravo je zameraný na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných. Cieľom je utvárať a rozvíjať návyky správnej hygieny a zdravého životného štýl.
 • Projekt Daj si vodu z vodovodu, Vláčik - separáčik je zameraný na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa . Dieťa získava pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.
 • Projekt Hry s počítačom v materskej škole podporuje rozvoj elementárnych počítačových zručností, ale aj rozvoj kritického a tvorivého myslenia.

Personálne podmienky

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú 4 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnými právnymi predpismi.

Priestorové a materiálno-technické podmienky

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť ale i možnosť poldenného pobytu. Je umiestnená v budove po rekonštrukcii rodinného domu, je prízemná. Tvorí ju šatňa pre deti, dve triedy, sociálne zariadenie, kuchyňa s príslušnými priestormi a pracovňa. Jedáleň a spálňu materská škola nemá. Deti sa stravujú v triedach, pričom sa dodržiavajú základné pravidlá kultúrneho stolovania a hygieny. Ležadlá, ktoré slúžia k odpočinku detí vždy pred odpočinkom rozkladáme. Hrové a pracovné kútiky sú účelovo vybavené a slúžia na spontánne hry detí a k realizácii plánovaných edukačných aktivít. Triedy sú zariadené vhodným nábytkom, dostatočne osvetlené.

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je primerané množstvo hračiek a učebných pomôcok, detská a odborná literatúra, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, počítač.

Ku kvalitnému plneniu školského vzdelávacieho programu prispieva dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti.

Prostredie je estetické, bezpečné, hygienické a funkčné. Prostredie materskej školy pozitívne ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, uspokojuje jeho psychické, citové a telesné potreby.

Materská škola má vlastný dvor a záhradu s pieskoviskom. Záhrada je vybavená vhodným záhradným náradím – preliezky, kolotoč, šmýkačka, hojdačky, poskytuje deťom možnosť plnohodnotného využitia. Slúži na realizáciu organizačných foriem: pobyt vonku, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia. Vybavenie a členenie školského dvora spĺňa požiadavky platných legislatívnych noriem a hygienické kritériá. Školský dvor je bezpečným, hygienickým, estetickým, a funkčným hrovým prostredím pre dieťa.