Farnosť Veľké Bierovce

Správca farnosti: Mgr. Viliam Chrastina

Farský úrad Veľké Bierovce
Veľké Bierovce 23
913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 37914332
Telefón: 0903 569 916

Oznamy:

Veľké Bierovce:

Oznamy:

Veľké Bierovce:

deň čas
Pondelok 18,00
Utorok ---
Streda 7,00
Štvrtok ---
Piatok 18,00
Sobota ---
Nedeľa 8,00 PRE SENIOROV
Nedeľa 11,00

Trenčianske Stankovce:

deň čas
Pondelok ---
Utorok 18,00
Streda ---
Štvrtok 18,00
Piatok ---
Sobota 18,00 s platnosťou na nedeľu PRE SENIOROV
Nedeľa 9,30

Ďalšie oznamy:

 • Kto sa nedostane do kostola, bude sv. omša platná i pred kostolom.
 • V prípade zaopatrovania treba kontaktovať telefonicky 0903 569 916.
 • Prečítajte si prosím nasledujúce usmernenie: http://www.biskupstvo-nitra.sk/opatrenia-pre-umoznenie-slavenia-bohosluzieb-za-ucasti-verejnosti-zverejnenie/
 • Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky platí naďalej. Účasť na bohoslužbách od 6. mája je možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky zostáva v platnosti až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú verejné zhromažďovanie.
 • Priame prenosy svätých omší cez elektronické médiá pokračujú. Vysielania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií, ako aj internetových kanálov tam kde je to možné budú pokračovať aj naďalej.
 • Fyzická účasť veriacich, ktorí sú v karanténe, alebo javia známky respiračného ochorenia nie je možná. Prosíme veriacich vo vyššom veku, aby pre väčšie zdravotné riziko napriek všetkému ešte zvážili svoju prítomnosť na bohoslužbách.
 • Pre seniorov musí byť vyhradená samostatná bohoslužba. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili pre veriacich ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. Vo farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi taktiež jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Seniorom nemožno brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená. Dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.
 • Účasť na bohoslužbách v chrámoch musí byť pod dozorom organizačnej služby. V každom chráme, v ktorom sa budú sláviť bohoslužby pre verejnosť musí byť ustanovená služba, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel. Pri vstupe do chrámu je potrebné umiestniť písomnú informáciu o platných opatreniach.
 • Sedenie a státie v chrámoch je možné len na označených miestach. Je potrebné, aby v chráme boli vhodným a viditeľným spôsobom označené miesta na sedenie v laviciach (alebo na stoličkách) pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.
 • V prípade využitia exteriérov v blízkosti chrámu je treba zabezpečiť ozvučenie a dodržiavanie rozostupov medzi veriacimi. Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné.
 • V chrámoch je potrebné zabezpečiť vetranie a dezinfekciu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
 • V chrámoch treba minimalizovať možnosť a dobu osobného kontaktu. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja sa naďalej vynecháva, alebo nahrádza úklonom hlavy.
 • Hygienické opatrenia naďalej platia aj pre interiéry chrámov. Počas bohoslužieb musia mať účastníci ústa a nos prekryté rúškom. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Prosíme veriacich, aby si každý pri vstupe do chrámu vydezinfikoval ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva naďalej do rúk. V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Veriacich prosíme, že nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou,  aby nedýchali kňazom na ruky, aby tak neohrozili tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Veriaci, ktorí by z vážneho zdravotného dôvodu nemohli prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozornia kňaza pred bohoslužbou, a prídu na sväté prijímanie na záver, ako poslední.
 • Zachovanie pokoja, ohľaduplnosti, trpezlivosti. Povzbudzujeme a prosíme veriacich o veľkú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní týchto pravidiel v záujme osobného i spoločného dobra. Prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov, predchádzanie zbytočným sporom, a prejavenie láskavosti aj obetavosti, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.