Samospráva

Starosta obce a členovia obecného zastupiteľstva

Funkcia Meno
Starostka obce: Ing. Silvia Masárová
Zástupca starostky obce: Jozef Kulich
Poslanci obecného zastupiteľstva: Bc. Peter Baco, Mgr. Roman Kadák, Jozef Kulich, Mgr. Zuzana Bírešová, Lukáš Vanko
Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia: Lukáš Vanko
Predseda komisie kultúrnej: Mgr. Roman Kadák
Predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č.357/2004 Z.z.: Bc. Peter Baco
Predseda komisie likvidačnej: Mgr. Zuzana Bírešová

Obecné zastupiteľstvo - všeobecné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod. )
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • ustanoviť erb, vlajku a pečať obce, prípadne znelku obce