Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
29. 11. 2022 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
25. 11. 2022 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľké Bierovce
25. 11. 2022 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľké Bierovce
25. 11. 2022 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Bierovce
25. 11. 2022 NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
16. 11. 2022 Referendum 2023 - Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
16. 11. 2022 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rýchlostná cesta R2 Križovatky D1 – Trenčianska Turná“
16. 11. 2022 Referendum 2023 - Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu referenda a jeho vykonanie
14. 11. 2022 Referendum 2023 – zverejnenie e-mailovej adresy
14. 11. 2022 Pozvánka na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. novembra 2022 o 16:00 hod.
14. 11. 2022 Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
11. 11. 2022 Výberové konanie na pozíciu – učiteľka Materskej školy
08. 11. 2022 Západoslovenská distribučná - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov...
30. 10. 2022 Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Zápisnica miestnej volebnej komise o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
11. 10. 2022 Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže...
19. 09. 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
22. 06. 2022 Ing. Silvia Masárová - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021...