Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
28. 05. 2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
- 4. júna 2020 o 17:00 hod.
27. 05. 2020 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
26. 05. 2020 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“
22. 05. 2020 Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby „Rodinné domy Veľké Bierovce“ SO 03 účelová komunikácia, Príloha
20. 05. 2020 Verejná vyhláška - rozhodnutie: Zmena výkonu RS Veľké Bierovce 2 a preložka STL plynovodu...
20. 05. 2020 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „ Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“
05. 05. 2020 Územný plán obce Veľké Bierovce - zadanie
30. 04. 2020 Ing. Silvia Masárová - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov...
19. 03. 2020 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
16. 03. 2020 Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19 15.03.2020.
13. 03. 2020 Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19 12.03.2020
11. 03. 2020 Verejná vyhláška - rozhodnutie: Izolácia v domácom prostredí
10. 03. 2020 Zápis zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti so šírením COVID-19
09. 03. 2020 Plán zasadnutí OcZ 2020
02. 03. 2020 Okrsková zápisnica pre voľby do NRSR Bierovce
21. 02. 2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou