Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
08. 07. 2020 Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania
07. 07. 2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
- 10. júla 2020 o 17:00 hod.
02. 07. 2020 Informujeme občanov, že na Obecný úrad bola doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“
24. 06. 2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania zmena režimu činnosti vodný zdroj Veľké Bierovce studňa HŠB-1
17. 06. 2020 Hala MEVA Sedličná – Trenčianske Stankovce – oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou.
15. 06. 2020 Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13. 6 .2020
10. 06. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (9. 6. 2020)
08. 06. 2020 Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2020
08. 06. 2020 Záverečný účet Obce Veľké Bierovce za rok 2019
08. 06. 2020 Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota - oznámenie o začatí stavebného konania - verejnou vyhláškou
27. 05. 2020 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
05. 05. 2020 Územný plán obce Veľké Bierovce - zadanie
30. 04. 2020 Ing. Silvia Masárová - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov...
09. 03. 2020 Plán zasadnutí OcZ 2020