Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
01. 10. 2023 Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.
29. 09. 2023 Rozhodnutie - verejná vyhláška: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
27. 09. 2023 Obec Veľké Bierovce vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľ/ka materskej školy
25. 09. 2023 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
07. 09. 2023 Obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod pozemku reg. C KN č. 165/2 vo vlastníctve obce Veľké Bierovce, okres Trenčín.
26. 08. 2023 Záznam z prerokovania Petície „Obec Veľké Bierovce bez hazardu“ zo dňa 24.08.2023 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.
07. 08. 2023 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
24. 07. 2023 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Hlasovacie preukazy, ich vydávanie a adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu
24. 07. 2023 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie
16. 06. 2023 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR.
16. 06. 2023 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
04. 05. 2023 Oznámenie o vzniku mimoriadnej situácie
22. 03. 2023 Oznámenie – Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca obce veľké Bierovce