Školská jedáleň

Za kvalitu jedla a zverejnenie jedálneho lístka zodpovedá vedúci zariadenia školského stravovania.

Konzultačné hodiny vedúcej školskej jedálne: na základe dohovoru o stretnutí.

Výroba pokrmov a jedál sa musí riadiť odporúčanými výživovými dávkami potravín, materiálovými spotrebnými normami, receptúrami, s ktorými súhlasí obvodný štátny lekár.

Výroba jedál sa zabezpečuje na základe vopred zostaveného jedálneho lístka, ktorý musí spĺňať požiadavky zdravej výživy. Z hľadiska správnej životosprávy a fyziologických potrieb je dôležité dodržiavať časové intervaly medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny a pitný režim počas celého pobytu v MŠ.

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je povinný:

  • postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe,
  • zabezpečiť, aby do výrobných priestorov a do priestorov spoločného stravovania nevstupovali neoprávnené osoby
  • zabezpečiť ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením
  • zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvalitnej pitnej vody a dodržiavania podmienok pri výrobe , príprave a podávaní pokrmov a o vykonanej kontrole viesť evidenciu
  • dodržiavať nutričné hodnoty vydávanej stravy pre deti
  • zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť evidenciu
  • kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny, čistotu zariadenia a iných priestorov

Platba za stravu sa uhrádza dopredu minimálne 10 dní pred začatím mesiaca, v ktorom sa dieťa bude stravovať, na číslo účtu ŠJ:    IBAN SK39 0200 0000 3500 2443 9202

Poplatok za stravu 1 dňa, na nákup potravín: 1,19 €

Poplatok za celý mesiac: 23,80 €

Vyúčtovanie stravného sa robí po ukončení školského roka. V prípade potreby po dohode s vedúcou školskej jedálne.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred na tel. č. MŠ 032/ 64 962 42, alebo osobne najneskôr do 7.30 hod v deň neprítomnosti. Ak sa tak nestane, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá. Pri náhlom ochorení dieťaťa je možné stravu 1. Deň odobrať v čistých nádobách (obedár) od 12.00 hod do 13.00 hod.

Vedúca ŠJ: Mgr. Natália Compeľová

Č. tel.: 0905 555 067