Základné informácie

Letecká fotografia

Prvá písomná zmienka o obci: 1300
Nadmorská výška: 200 m n.m.
Rozloha: 490,8562 ha
Počet obyvateľov: 696 (k 31.12.2023)
Kód obce: 506656

Obec Veľké Bierovce leží na ľavom brehu rieky Váh, 10 km juhozápadne od mesta Trenčín, v strednej časti Trenčianskeho kraja, ktorého časť územia tvorí štátnu hranicu s českou republikou.

Kataster obce VeľkéBierovce susedí s katastrálnym územím Trenčin - Trenčianska Turná - Trenčianske Stankovce - Adamovské Kochanovce - Chocholná Veľčice a Opatovce.

V zmysle geomorfologického členenia patrí obec Veľké Bierovce do:
sústavy: Alpsko – himalájskej
podsústavy: Karpaty
provincie: Západné Karpaty
subprovincie: Vonkajšie západné Karpaty
oblasti: Slovensko-moravské Karpaty
celku: Považské Podolie
oddielu: Trenčianska kotlina

Z geologického hľadiska je kataster obce reprezentovaný predovšetkým neogénom – sivé a pestré íly, prachy, štrky, slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov.

Územie patrí do teplej oblasti podnebia mierne vlhkého s miernou zimou.

Územie obce je rovinaté, mimo zastavané územie prevláda orná pôda, ktorá sa využíva na poľnohospodárske účely. Katastrom obce Veľké Bierovce preteká rieka Váh a jej derivačný kanál, Soblahovský a Turňanský potok.

Pozdĺž hrádze Váhu a v území medzi korytom Váhu a derivačným kanálom sa nachádzajú pasienky a nízka krovitá zeleň.