Úradná tabuľa

Dátum Oznámenie
21. 05. 2018

Informujeme občanov, že na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta- CMZ Trenčín “

Do uvedeného dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie na Obecnom úrade Veľké Bierovce po dobu 14 dní.

Uvedený dokument je zároveň zverejnený na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-4-uzemneho-planu-mesta-cmz-trencin

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa zverejnenia

Na : Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o život. prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

VYVESENÉ : 21.05.2018

15. 01. 2018 Oznámenie o realizácii geologických prieskumných prác na úlohe „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná“,

Oznámenie o vykonávaní geologických prác podrobného inžinierskogeologického prieskumu na úlohe „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná“