Predstavujeme Miestnu akčnú skupinu Inovec

Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti pre rozvoj vidieckych obcí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi a založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa chce uchádzať o štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorá umožní podporovať spoločný rozvoj občianskej vybavenosti, podnikateľského prostredia a občianskych iniciatív na miestnej úrovni, prístupom zdola – nahor cez miestny rozvoj pod vedením komunít (CLLD). Okrem zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - EPFRV (PRV SR 2014-2020, opatrenie LEADER) môžu podporené miestne akčné skupiny využiť aj prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - EFRR (Integrovaný operačný program, prioritná os CLLD), pričom v tomto období sa kladie dôraz na plynutie finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Integrovaný rozvoj má vychádzať priamo zo „srdca“ vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný a verejný sektor – miestna samospráva).

Na to, aby sme sa mohli o túto podporu uchádzať, chceme v spolupráci s Vami, obyvateľmi územia, zástupcami všetkých skupín obyvateľstva vypracovať stratégiu miestneho rozvoja, v ktorej ako územie predložíme jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispievať k podpore miestneho rozvoja na území MAS Inovec. Za týmto účelom budeme realizovať dotazníkový prieskum a organizovať verejné stretnutia v každej z členských obcí MAS, kde budete aj vy prizvaní! Územie, pre ktoré sa stratégia vypracuje pokrýva súvislé katastrálne prepojené vidiecke územie, sformované na základe spoločného záujmu (v našom prípade spoločnú víziu rozvoja územia). Ako sme už povedali, stratégie sa budú pripravovať ako multifondové, teda financované súčasne z fondov FPFRV a EFRR, čo samozrejme predstavuje obrovský prínos pre samotných žiadateľov, ktorí si cez MAS budú môcť predkladať svoje rozvojové zámery vo forme projektov (širší záber aktivít, širší okruh žiadateľov a pod.), aj keď zároveň takýto systém financovania kladie väčší nárok na organizačné, manažérske a administratívne schopnosti pri zabezpečení implementácie stratégie. Hotová stratégia prebieha výberovým procesom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pri výbere stratégie sa budú okrem objektívnych výberových kritérií (hustota, počet obyvateľov MAS, počet obcí, prepojenosť území a pod.) posudzovať aj kvalita samotného partnerstva a stratégie. Presný termín vyhlásenia výziev ešte nie je známy, avšak všetky nové MASky musia byť schválené do roku 2017 (je stanovený predpokladaný počet MAS - minimálne 50). Je preto na nás, aby sme sa dostatočne a včas pripravili, lebo šťastie praje pripraveným. V najbližšom období Vás budeme informovať o aktivitách, ktoré budú v programovom období 2014-2020 podporované, resp. Vás oboznámime s harmonogramom verejných stretnutí v jednotlivých obciach. Pripravujeme pre Vás aj novú webovú stránku: www.masinovec.sk. Využime nové možnosti pre rozvoj nášho regiónu

Ing. Milo