Dopravná výchova v materskej škole

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou každého človeka. Dospelý, či dieťa sa denne presúvajú z jedného miesta na iné či už ako chodci, cyklisti, vodiči, cestujúci. Všetci sú účastníkom cestnej premávky. Okrem pozitívnych stránok doprava prináša i negatívne stránky. Najzávažnejšie sú dopravné nehody, pri ktorých dochádza k rôznym poranenia, ale žiaľ i k stratám na ľudských životoch. Aby sme predišli týmto zbytočným stratám, nestačí len vydávanie predpisov, vyhlášok, zákonov pravidiel cestnej premávky, ale aj prevencia a dopravná výchova.

Často sú účastníkmi dopravy a príčinou dopravných nehôd deti. Z analýz nehôd, ktoré zavinili deti, vyplýva najmä ich neznalosť cestnej premávky, nedostatočná dopravná disciplína, nedostatočné uvedomenie si dôsledkov dopravných nehôd súvisiacich hlavne so zraneniami a usmrtením. Preto je dôležité, aby sme s dopravnou výchovou oboznamovali už deti v materskej škole. Úlohou dopravnej výchovy je pripraviť dieťa na samostatný pohyb v cestnej premávke. Dopravná výchova pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách, naučia sa správne ich riešiť, budú pozornejšie, opatrnejšie a rozvážnejšie.

Deti sú nepozorné, málo predvídavé, majú vlastný pohľad na svet. Majú iný zorný uhol ako dospelí, to znamená že prichádzajúce auto môžu zbadať oveľa neskôr. Majú obmedzený výhľad, lebo sú nižšie a tak dobre nevidia situáciu na ceste cez zaparkované autá. Nevedia správne posúdiť reálne nebezpečenstvo situácie, nesprávne reagujú na nebezpečenstvo. Deti nevedia dobre odhadnúť vzdialenosť a hlavne rýchlosť blížiaceho sa vozidla, nesprávne odhadnú stranu, z ktorej prichádza zvuk blížiaceho sa vozidla. Deti nedokážu odhadnúť brzdnú dráhu vozidla, často si myslia, že vozidlá môžu zabrzdiť okamžite.

Predškolský vek je obdobím, kedy sa intenzívne rozvíjajú všetky poznávacie procesy, ktoré umožňujú dieťaťu spoznávať okolitú skutočnosť. Vnímanie dieťaťa zabezpečuje priamy styk so skutočnosťou a preto ho treba rozvíjať a usmerňovať. Bezprostredný kontakt s vecami, možnosť aktívne s nimi narábať, je v predškolskom veku základným spôsobom oboznamovania sa detí so skutočnosťou.

Na zabezpečenie dopravnej výchovy v predškolskom veku treba vytvoriť isté podmienky:

  • celková úprava bezpečného prostredia pre život detí, tu patrí riešenie ulíc, sídlisk, hracích plôch a rekreačných zariadení
  • prehľadné riešenie dopravy a komunikačnej siete vzhľadom na plynulosťa bezpečnosť premávky, vyznačené priechody pre chodcov, prehľadné križovatky, zreteľné dopravné značky a informácie v meste i na dedine
  • dostatok hracích plôch a ihrísk, cestičiek pre bicyklistov a korčuliarov, kde by mali deti možnosť voľného pohybu s pocitom bezpečia

Ďalej je potrebné zabezpečiť špeciálne podmienky, dostatočné materiálne vybavenie a pomôcky pre deti, pomocou ktorých sa oboznamujú s pravidlami cestnej premávky. Napr. návšteva dopravného ihriska, riešenie dopravných situácií v úlohe chodca, cyklistu, korčuliara, poznávanie dopravných značiek a pod.

Najdôležitejším činiteľom, ktorý ovplyvňuje úspech v dopravnej výchove, sú dospelí. Sú to predovšetkým rodičia a učitelia materských škôl. Je potrebné uvedomiť si, že dieťa často napodobňuje správanie a konanie dospelých, preto by sme mu mali byť vzorom a príkladom.

Obsah dopravnej výchovy možno rozdeliť do týchto oblastí:

  1. Utváranie predpokladov pre dopravnú výchovu – rozvíjať a cvičiť zrak a sluch detí, odstraňovať strach a zábrany pred križovatkou, priechodom cez cestu, príslušníkom policajného zboru. Dieťa nenechávame bez kontroly, utvárame správne reakcie na pokyny dospelých, rodičov, učiteliek, policajtov, na príkazy dopravných značiek a signalizačných zariadení.
  2. Utváranie návykov bezpečného správania sa – učiť deti, aby sa hrali len v priestoroch, ktoré sú pre ne určené a hlavne bezpečné. vylúčiť ulicu a nebezpečné miesta. Chodiť po správnej strane chodníka a vozovky, prechádzať po vyznačených miestach, uplatňovať zásadu „vidieť a byť videný“, používať odev s reflexnými prvkami, správne nastupovať a vystupovať z dopravných prostriedkov. Používať vo vozidle autosedačky a bezpečnostné pásy. Na bicyklovanie využívať cyklistickú cestu, správnu stranu cesty, prilbu. Korčuľovať sa len na bezpečných miestach. rešpektovať dopravné značky a predpisy. Dôverovať polícii v otázkach poskytovania pomoci chodcom a starostlivosti o bezpečnosť cestnej premávky.
  3. Utváranie elementárnych vedomostí o doprave – vedieť rozlíšiť dopravné svetlá, a zvukové signály, poznať dopravné značky pre chodcov, cyklistov a ďalších, s ktorými sa dieťa pravidelne stretáva. Poznať vyznačené priechody a miesta v doprave, chodiť o chodníku, ľavej krajnici a po ľavom okraji vozovky. Rozhliadnuť sa pred prechádzaním a poznať pravidlá prechádzania cez vozovku a železničný priechod. Poznať a riadiť sa pravidlami správania sa pri čakaní na dopravný prostriedok, pri nastupovaní, za jazdy, pri vystupovaní, správaní sa k starším a chorým osobám.

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v materskej škole zahŕňajú oblasť kognitívnu, sociálno-emocionálnu a perceptuálno-motorickú, ktoré je potrebné rozvíjať.

Vypracovala: Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy

Zdroj: Mgr. Ľ. Šupová – Dopravná výchova –námety a aktivity