Budeme mať doma prváčika

Dieťa, ktoré v septembri nastúpi do školy, potrebuje mať také vedomosti, schopnosti a zručnosti, aby zvládalo osvojiť si školské vedomosti s úspechom. Ak je dieťa na školu pripravené a zrelé, teší sa. Vaše dieťa by malo mať v škole radosť zo zvládania nového, z vynaloženého úsilia, z nových vedomostí, z pochvaly, z nových kamarátstiev... Ale aby to tak naozaj bolo, musí byť na školu pripravené.

Vopred učiť dieťa školskú látku alebo dokonca ho drilovať ešte pred nástupom do školy sa neodporúča. Nie je potrebné, aby vedelo čítať, písať alebo počítať. Rozvoj reči, motoriky, myslenia, sústredenia, zaujímanie sa o poznávanie nového môže dieťaťu prechod uľahčiť a na školu ho naladiť. Toto všetko treba robiť hravou formou.

Dostatočne zrelý žiak by mal vyzerať asi takto:

Reč, slovná zásoba, vyjadrovanie a sluchové vnímanie

 • Reč by mala byť zrozumiteľná, správna výslovnosť, dieťa hovorí gramaticky správne.
 • Keď rozpráva, správne používa prítomný, minulý, budúci čas; správne používa predložkové väzby.
 • Vie vám súvisle porozprávať o svojich zážitkoch, vie prerozprávať krátky príbeh, ktorý mu prečítate.
 • Vie vyčleniť prvú a poslednú hlásku v slove, povedať – vytlieskať slovo po slabikách, povedať slová začínajúce na rovnakú hlásku.
 • Veľa detí má problém so sluchovou analýzou, to znamená, že vie vyčleniť prvú a poslednú hlásku v slove, povedať – vytlieskať slovo po slabikách, povedať slová začínajúce na rovnakú hlásku, vytlieskať slabiky a hlásky.
 • Ovláda krátke básničky, pesničky.
 • Vie správne vyslovovať všetky hlásky.
 • Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela.

Ako by sa budúci prvák mal správať

 • Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút.
 • Začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha.
 • Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká).
 • Väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý.
 • Nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.
 • V jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov,
 • ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie.
 • Nezajakáva sa pri reči.
 • Samostatne sa oblieka a obúva.
 • Vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky.
 • Vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC.
 • Nepomočuje sa.

Vedomostná úroveň

 • Vie povedať, ako sa volá, kde býva.
 • Vie pomenovať a rozpoznať farby, základné geometrické tvary.
 • Vymenuje dni v týždni, ročné obdobia.
 • Rozpoznáva podobnosti a odlišnosti, príčinu a dôsledok.
 • Vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy (rozumie pojmom prvý, posledný, väčší, menší, veľa, málo, viac, menej, rovnako…)
 • Orientuje sa v priestore, vie kde je „vpredu", „vzadu", „hore", „dole", „vpravo", „vľavo".
 • Nezablúdi v mieste svojho bydliska.
 • Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo).

Kresba, šikovnosť, motorika

 • Má správny úchop ceruzky.
 • Kreslí tak, že línie sú pevné a neroztrasené.
 • Nakreslí postavu so všetkými základnými znakmi a venuje sa aj jednotlivým detailom (gombíky, oblečenie...).
 • Vystrihuje jednoduchý tvar, zvláda prácu s nožnicami.
 • Dokáže nakresliť jednoduché geometrické tvary, vlnovky, čiary, osmičky.
 • Dokáže obkresliť písané písmo podľa vzoru (napíšte mu veľkými písmenami predlohu napr. Ahoj Ema, sledujte orientáciu písma, jeho tvar, veľkosť, či nepíše zrkadlovo, prípadne nad riadok).
 • Samo sa vie obliecť, vyzliecť, zvláda hygienu po toalete.
 • Navlieka korálky, modeluje.

Sociálna, emocionálna a pracovná pripravenosť

 • Dieťa sa na školu teší.
 • Má primerané pracovné tempo, dokáže sa podriadiť rytmu vyučovacích hodín.
 • Dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti – úlohy sa snaží splniť, dokáže byť v plnení úloh vytrvalé, trpezlivé, nenarieka, že niečo nedokáže.
 • Dokáže sa sústrediť na úlohu, aj keď sa objavia prekážky. Na plnenie konkrétnej zadanej úlohy sa dokáže sústrediť minimálne 10 minút.
 • Dokáže prijať autoritu učiteľa, má ochotu s ním spolupracovať, rešpektovať pravidlá.
 • Je schopné začleniť sa do kolektívu a spolupracovať s rovesníkmi.
 • Dieťa je schopné odlúčiť sa na niekoľko hodín od rodičov.
 • Vie sa ovládať, je citovo stabilné, je schopné prijať neúspech.
 • Má z domova zažité plnenie jednoduchých povinností.

Hrubá motorika

 • Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou.
 • Vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.
 • Tieto základné znalosti a schopnosti pomôžu dieťaťu pri úspešnom prechode do školy, uľahčia mu osvojovanie si nových poznatkov a vedomostí, lebo dieťa bude mať už na čo nadviazať.
 • Komunikatívni žiaci s dobrou výslovnosťou, bohatou slovnou zásobou a rozvinutou schopnosťou vyjadrovania sa ľahšie zaradia do nového prostredia. Šikovné deti, ktoré vedia dobre
 • zaobchádzať s ceruzkou, sa ľahšie učia písať. Deti, ktoré sú zvyknuté dlhší čas sa venovať počúvaniu alebo nejakej aktivite, nemávajú problém so sústredením a viac si pamätajú. Deti s dobrým všeobecným prehľadom, zvyknuté riešiť úlohy a spracovávať získané informácie, sa v učebnej látke ľahšie orientujú a ľahšie sa učia.
 • Cieleným rozvojom reči, motoriky, sústredenia a myslenia preto môžeme svojmu dieťaťu pomôcť.

Dieťa pripravené na vstup do školy chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Má v zásobe neustálu paľbu otázok typu prečo? Rado dostáva nové úlohy a rieši ich a vydrží ich riešiť až do konca.

Veľa sa v súčasnosti hovorí o odklade školskej dochádzky, najmä v tej súvislosti, že počet detí s odkladom školskej dochádzky stúpa. Odklad školskej dochádzky je veľmi užitočný pre tie deti, ktoré sú chronicky choré a odporučí to odborný lekár.

Takisto je odklad školskej dochádzky vhodný pre dieťa, ak má problémy psychického charakteru, prípadne zaostáva. Avšak samotný odklad školskej dochádzky nestačí a nerieši problém dieťaťa. U týchto detí, ktoré majú problémy treba dbať na rozvoj reči, poznania, tvorivosti, grafomotoriky a prosociálneho správania. Pokiaľ sú problémy väčšieho rozsahu, postup ako s dieťaťom pracovať určí psychológ alebo špeciálny pedagóg. V žiadnom prípade sa toho nemusíte báť, prípadná návšteva u týchto odborníkov vášmu dieťaťu len prospeje. Pomôže mu ľahšie zvládať školu a osvojovanie si nových poznatkov. V niektorých prípadoch keď dieťa v škole neprospieva je riešenie veľmi jednoduché, niekedy postačí zmena spôsobu preskúšania, alebo osvojovania si nových poznatkov.

Množia sa však počty detí, ktoré majú odklad školskej dochádzky z iných dôvodov, než bolo uvedené. Je napríklad módnym trendom niektorých rodičov „predĺžiť“ deťom detstvo o rok a nechajú ich doma, alebo v materskej škole.

Je dôležité, aby dieťa, ktoré je zrelé a pripravené na školu, ju začalo navštevovať práve vtedy. Ak takéto dieťa zostane v materskej škole, ktorá mu už na rozvoj jeho poznania nemá čo ponúknuť, dieťa stratí záujem o poznávanie nového a práve naopak nebude po nástupe do školy prospievať.

Najlepšou cestou, ako u dieťaťa rozvíjať reč a slovnú zásobu, je čítať mu rozprávky (knihy by mali byť ilustrované, aby dieťa mohlo sledovať dej podľa obrázkov). Po prečítaní sa treba dieťaťa spýtať o čom bola rozorávka, prečo mama koza povedala kozliatkam aby vlkovi neotvárali, prečo mu nakoniec otvorili a pod. Takýmto spôsobom rozvíjate u dieťaťa tzv. čítanie s porozumením, ktoré bude potrebovať potom po celý jeho študentský život. Dieťa treba podporovať aj v trénovaní pamäte a to rôznymi básničkami, pesničkami alebo aj tým, že si prečítate niečo o konkrétnom zvieratku a potom sa ho pýtate – ako sa volá, kde žije, čím sa živí a podobne. Postupne môžete nároky zvyšovať.

Je potrebné trénovať aj predstavivosť. Skladať s ním skladačky, kocky, puzzle, hrať pexeso. Pomôže i jednoduchá hra: na stôl položte 8 až 10 predmetov a nechajte dieťa, nech si ich minútu prezrie a nahlas pomenuje. Potom nech odíde z miestnosti (alebo sa môžu predmety prikryť) a po príchode určí, ktorý predmet tam už nie je.

Trénovať sa môžu aj úlohy na hľadanie rozdielov (päť rozdielov, desať rozdielov). Hoci budete mať po tejto činnosť domácnosť možno ako po bombardovaní, nevzdávajte to. Ak dieťa nemá čistú výslovnosť, treba navštíviť logopéda. Do niekoľkých týždňov až mesiacov by to mohol napraviť. Aj cesta autom sa dá využiť na učenie. Hrajte sa s dieťaťom na slová, pýtajte sa ho čo vidí a slová potom rozoberajte: Aké písmeno je na konci slova? Aké na začiatku? Vytlieskajte slabiky, neskôr i hlásky (písmená) v slove. Obľúbená je hra, keď má dieťa na posledné písmeno slova vytvoriť nové slovo, ktoré bude posledným písmenom začínať (napríklad KOLESO, posledné je O, teda nové slovo môže byť Opica).

Vypracovala: Bc. Jana Ježíková
Spracované podľa: www.lienka-lomnica.sk
Čas pre ženy
Školský špeciálny pedagóg - Čo má vedieť budúci prvák
doc. PhDr. Ľuba Končeková - Vývinová psychológia